K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:           AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Emailová adresa:          amavet@amavet.sk

Telefónne číslo:            0905 506 312

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:      Mgr. Lukáš Procháska, PhD.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame na účely predzmluvných vzťahov (vybavenie požiadavky prostredníctvom vyplnenia dopytu na webe alebo zaslaním dopytu na náš email), na účely poskytnutia príspevku pre občianske združenie (zaslanie propagačného materiálu, darčeku), a na základe plnenia zákonnej povinnosti (archivácia obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve).  

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese poskytnutia príspevku pre občianske združenie spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov.

Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník, Poštový prepravca, Dodávateľ

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 

7. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej darovacej zmluvy; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

- na opravu osobných údajov,

- na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- namietať spracúvanie osobných údajov,

- na prenosnosť osobných údajov,

- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu amavet@amavet.sk, telefónne číslo 0905 506 312, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

9. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť darovaciu zmluvu, o ktorú prejavila dotknutá osoba záujem, a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej darovacej zmluvy.